top of page
검색
  • 작성자 사진ICAS HUFS

[카자흐스탄] 11월 망기스타우주 식료품 가격 31%까지 인상

11월 국가의 연간 인플레이션이 증가하여 19.6%(10월 - 18.8%)이 됐다.

지역 사이 연간 인플레이션은 19개의 지역에서 가속화됐다.

반면 1개 지역(아바이 주)에서는 19.5% 수준으로 변동이 없었다고 전했다. (국립은행 참고)

연간 인플레이션의 매우 높은 값은 망기스타우주(23.8%), 아스타나시(22.6%) 및 아크몰라주(21.0%)에 등록되었다.


11월 식료품 물가 상승률은 24.1%까지(10월-23.1%) 급격히 상승됐다. 식료품 가격은 망기스타우주에서 크게 증가했다(31.4%).


비식료품 물가 상승률은 전년대비 18.6%까지 급격히 상승됐다. (10월-17.9%)

가장 높은 값은 아스타나시(28.8%)에 등록되었고 가장 낮은 값은 알마티 주(15.8%)에

등록되었다고 국립은행 통화 정책 부서의 실물 부문 모니터링 부서장 이고르 오시포프가 말했다.


유료 서비스의 가격은 11월에 14.1% 증가한 동시에, 망기스타우주(18.0%)의 가격은 일반 공화당 수준보다 훨씬 높았고 악토베주(10.8%)는 훨씬 낮았다. 이고르 오시포프는 2022년 11월 국가의 월 인플레이션이 1.4%라고 전했고, 이는 지난 5년간 11월 인플레이션의 평균 값(2017-2021: 0.8%)보다 훨씬 높다고 말했다.


2022년 11월 모든 지역의 물가가 역사적 기준보다 높았다.

월별 인플레이션이 가장 높은 곳은 아크몰라주로 관찰된다. (2.0%)


번역 : 유정민

출처 : 

Қарашада Маңғыстау облысында азық-түлік бағасы 31 пайызға дейін өскен: 2022 жылғы 15 желтоқсан, 18:15 - (inform.kz)작성일 : 2022. 12. 15

조회수 0회

최근 게시물

Comments


bottom of page